Indigo Splash - Wilmington - 15714 - 144 - Circular Medallion - White