Liberty Lane - Wilmington - 84460 - 234 - Diagonal Stripe - Cream