Paula Nadelstern - Benartex - 1314512B - V15 - Stripe Aholic - Black/White