Radiant Paisley - Kansas Studio - 9747 - 77 - Chestnut